Online siparişlerde tüm ürünlerde %15 indirim!

Sepetim
Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
Sipariş Detayları
  • Sepet Toplamı
    0,00
    İndirim
    0,00
  • Toplam
    0,00
Whatsapp Sipariş
Telefonla Sipariş
Online Sipariş

GİZLİLİK POLİTİKASI

www.vipplustemizlik.com alan adlı web sitemizebilgisayarınız, akıllı cep telefonunuz, tabletlerinizve/veya başkaca teknolojik aletler ile sair mobil cihazlarınız üzerinden ziyaret ederek geçerli olacak olan Gizlilik Politikamıza ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Gizlilik Politikası’ndaVİP PLUS Temizlik hizmetleri ŞirketiŞirketimiz olarak;web sitemizin üyeleri veya ziyaretçileri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Belirtmek isteriz ki; web sitemizi (“www.vipplustemizlik.com”)ziyaret ettiğiniz esnadave akıllı cep telefonlarınıza, tabletlerinize, sair mobil cihazlarınıza uygulamalarımızı indirdiğinizdeaşağıdaki şartlarıve uygulamaları kabul etmiş sayılmaktasınız;

Sitemiziziyaretiniz esnasında, üyelik ve/veyasatış işlemleri esnasında veya sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi ve/veya şirketinize ait bilgileri talep eder.

Tüm bu bilgilerinizin ilgili mevzuatlar çerçevesinde korunması ve muhafazasının sürekliliği Şirketimizin önceliğidir. Bu nedenle tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgilerinizweb sitemizde yer alan politikalar kapsamındaki kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacak ve sizden önceden yazılı izin alınmadan üçüncü şahıslarla hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. .

Bu kapsamda Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamı ile işbu Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Üye Aydınlatma Metnive “Çerez Politikası”nda ifade edilen şartlarlapaylaşılan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, erişilmemesinisağlamak vekişisel verilerin muhafazasını temin etmek amacıyla uygun şartları ve asgari güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. .

Gizli Bilgi Nedir ?Şirketimiz ve web sitemizin üyeleri veya ziyaretçileribirbirleri ve/veya ortakları ve/veya hizmetleri ve/veya ürünleri ile ilgili olup, doğrudan veya dolaylı yoldan, nasıl öğrenildiği önem arz etmeksizin öğrendikleri, başta her türlü teknik, mali, ticari, finansal, hukuki, idarive her türlü yazılı/elektronik/manyetik belgeler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü doküman, yazılım, donanım, grafikler, çizimler, taslaklar, tüm görseller, tasarımlar, yazılımlar, uygulamalar, formüller, tüm kişisel veriler, fiyatlar, teklifler, şifreler, mevcut veya potansiyel müşteri bilgileri, yazışmalar, prototipler, projeler, kampanyalar, özel uygulanan indirimler veya sağlanan diğer imkanlar, promosyonlar, sunumlar, araştırmalar, geliştirmeler,know-how, marka, patent, faydalı model gibi fikri ve sınai haklar, ticari sırlar, rekabet yönünden hassasiyet teşkil eden bilgilerve belgelerin tüm kopyaları, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilmektedir. .

Şirketimiz ve Taraflar,ilgili tarafın önceden yazılı iznini almaksızın Gizli Bilgi’yiherhangi bir şekilde kullanmayacaklarını, üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaklarını, ifşa etmeyeceklerini, iletmeyeceklerini, alenileştirmeyeceklerini, web sitemiz üzerindeki hizmet/ürün satımı/alımı amacı, konusu ve kapsamı dışında hiçbir şekilde ve amaçla kullanmayacaklarını, üzerlerinde bu amaca aykırı şekilde hak iddia etmeyeceklerini, GizliBilgi’den hiçbirini yayınlamayacaklarını, çoğaltmayacaklarını, ticari amaç güderek veya gütmeyerek üçüncü kişilere aktarmayacaklarını, devretmeyeceklerini, yaymayacaklarını, bunların önlenmesi ve birbirlerinin haklarının korunması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini, bu hususta gerekli ve gerekecek tüm hukuki ve idari tedbirleri alacaklarını, birbirlerine zarar verici her türlü açıklamalardan kaçınacaklarını, Gizli Bilgi’nin ait olduğu tarafın önceden yazılı izin vermesi halinde ise, ilgili tarafın bu izinle birlikte getireceği kayıt ve şartlara uyacaklarını, hatta ortaklarının ve tüm çalışanlarının da işbu Gizlilik Politikası’na uymasını sağlayacaklarını, bunun için gerekli tüm hukuki ve idari tedbirleri alacaklarını ve ortaklarından veya çalışanlarından herhangi birinin işbu Gizlilik Politikası’nı ihlali halinde, sebep olunan tüm zararlardan ihlali gerçekleştiren kişi/kişiler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. .

Ancak taraflardan herhangi biri tarafından zaten bilinen ve/veya kamuya mal olmuş ve veya tarafınızca alenileştirilmiş bilgi/belgeler Gizli Bilgi tanımı kapsamında kabul edilmemektedir ve bu maddenin istisnasını oluşturmaktadır. Taraflar Gizlilik Politikası’mnın süresiz olarak geçerliliğini koruduğunu ve süresiz olarak bağlayıcı kabul, beyan ve taahhüt ederler. .

Bu madde kapsamındaki hallerGizlilik Politikası’na aykırılık oluşturmaz:

Gizli Bilgi’nin;

Taraflar’ın ve/veya Taraflar’dan birinin ortaklarının ve/veya Taraflar’dan birinin çalışanlarının doğrudan veya dolaylı herhangi bir kusur veya ihmali olmaksızın kamusal hale gelmesi, ifşa edilmesi, .

İdari karar veya bir mahkeme kararı veya idari emir veya savcılık emri nedeniyle paylaşılması yasal olarak zorunlu olan veya ilgili mevzuat kapsamında paylaşılması aykırılık teşkil etmeyen bilgilerin sadece zorunlu olan kısmının paylaşılması, Gizli Bilgi’ninTaraflar’ınortaklarından ve/veya çalışanlarından ve/veya yükümlülüklerinin ifası nedeniyle iş birliği yapacakları ve/veya hizmet alacakları üçüncü kişilerden yalnızcaweb sitemiz üzerinden hizmet/ürün alımı amacı, kapsamı, konusu veya ifası gereği öğrenmesinin zorunlu olduğu ölçüde verilmesi, .

İfşası veya kullanımı için ilgili Taraf’tan önceden yazılı izin alınması ve de bilgilerin alınan iznin şartlarına uygun olarak kullanılması veya ifşa edilmesi, .

Halleri istisna kabul edilmektedir. Ne var ki; 2. kısımda belirtilen ifşanın gerçekleşmesi halinde Şirketimiz derhal yazılı olarak bilgilendirilmelidir. .

Sitemize erişmek için kullandığınız şifreyi gizli tutmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi kontrolünüz dahilinde veya dışında 3. Kişiler ile paylaşmanızdan kaynaklı herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde Şirketimize herhangi bir sorumluluk atfedilemez. .

Ödeme sırasında kullandığınız kredi kartı bilgilerinize yalnızca ödeme konusunda iş birliği yaptığımız ödeme kuruluşuolan _____________________(“XXXX ”) erişebilmekte olup, Şirketimizin bu bilgilere erişimi bulunmamaktadır. Ödeme kuruluşunungizlilik politikası, ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz ve/veya müdahale yetkimiz bulunmamaktadır Dolayısıyla bu bilgilerinizin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin olarak Şirketimizin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. XXXXX ‘in gizlilik politikasına şu linkten ……………………………. ulaşabilirsiniz. .

Gerek sistemsel sorunların tespiti ve en hızlı şekilde giderilebilmesi için gerekse kanunen toplanması gereken trafik verileri kapsamındaweb Sitemiz üyelerin veya kullanıcıların veya ziyaretçilerin IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Ne var ki; IP adresikişi gruplarını genel bir şekilde tanımlamak ve demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. .

Üyeolduğunuz veya ziyaretçi olarak sitemizde sizlere sunulan Elektronik Ticaret Kanunu (“ETK”) uyarınca pazarlama iznini onayladığınız ve bu izni Şirketimize verdiğiniz andan itibaren,Şirketimiz tarafından size bilgilendirmee-postaları, satışı yapılan hizmetlerle ilgili olarak yapılacak kampanyalar, indirim fırsatları, ürün ve müşteri memnuniyetinin tespiti amacıyla bazı anketler, bültenler vb içerikler vermiş olduğunuz pazarlama izni seçmiş olduğunuz iletişim yoluyla iletilecektir. Dilediğiniz zaman bu iletişim yolunda değişiklik yapma, vermiş olduğunuz izni geri alma veya yeniden izin verme imkânınızbulunmaktadır. .

Ne var ki; sitemiz üzerinden alışveriş yapmanız ya da veyatarafımızdan bilgi talebinde bulunduğunuzda,bildirmiş olduğunuz tüm iletişim yolarından size ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız. .

Sitemiz üzerinden topladığımız bilgiler, GizlilikPolitikasında, 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Üye Aydınlatma Metni ve “Çerez Politikası”’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda bu ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir. Dolayısıyla topladığımız bilgiler, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan server ve bulut hizmeti verenAmazon Web Services Inc.’eaktarılmaktadır. Web Sitemize üye olursanız bu aktarımı açıkça kabul etmiş sayılırsınız. .

Sitemiz üzerinden üçüncü taraf sitelere, uygulamalara bağlantılar ve detaylar bulunabilir. Üçüncü tarafların gizlilik politikası, ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz bulunmamaktadır ve bunlardan hiçbir şekilde sorumluluğumuz söz konusu değildir. .

Sitemiz bir takım çerezler kullanır. Çerez, ağ sunucusu tarafından sunucuya gönderilen ve sunucuda saklanan, tanımlayıcı (harfler ve sayılardan oluşan bir kod dizisi) içeren bir dosyadır. Daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa talep ettiğinde tanımlayıcı sunucuya geri gönderilir. Sitemizi ilk ziyaretinizde “Gizlilik Politikası” ve “Çerez Politikası” kapsamında çerezleri kullanmamıza izin vermeniz halinde, sitemizi her ziyaret ettiğinizde çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Sitemizde kullandığımız çerezler, çerezlerin tarafımızca kullanım amaçları ve çerezlerin kullanımına ilişkin kurallar Web Sitemiz’de yer alan “Çerez Politikası” nda belirtilmiştir. Çerez Politikası’na ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.Çerezleri engellemek, Web Sitemiz’in ve birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini kısıtlayabilecektir. .

Gizlilik Politikası’nı zaman zaman güncelleyebilir ve yeni versiyonu Sitemizde yayınlayabiliriz. Gizlilik Politikası’ndaki olası değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz gerektiğini belirtiriz. .